Smoke Screen | Emily ! Duong

Smoke Screen

Smoke Screen - Handmade Paper by Emily Duong

Handmade linen paper painted with abaca pulp.

Size:

11 x 14 in

Date:

2015